ABaCAS Project Team

CHINA

- Tsinghua Univ.: Jiming Hao, Shuxiao Wang, Jia Xing, etc.

- South China Univ. of Technology: Daiqi Ye, Yun Zhu, Zhenhua Zhu, Shicheng Long, Yong Tian, etc.

- Zhejiang Univ.: Kefa Cen, Xiang Gao, Kun Luo, Linhong Chen, etc.

- Chinese Academy of Environmental Sciences: Fahe Chai, Jian Gao, etc.

- Chinese Academy of Environ. Planning: Yu Lei, Wenbo Xue, etc.

- Shanghai Academy of Environmental Sciences: Changhong Chen, Li Li, etc.

- Shanghai EMC: Qingyan Fu, Qian Wang, Juan Li, etc.

- Sponsnors/Partners: Energy Foundation/Clean Air Alliance of China, Clean Air Asia, etc.


USA

- EPA: Carey Jang, James Kelly.

- Univ. of North Carolina: Adel Hanna.

- Univ. of Tennesee: Joshua Fu, Xinyi Dong, etc.


About SCUT.ESIL

In ABaCAS Project Team, SCUT.ESIL (South China University of Technology, Environmental Simulation and Information Laboratory) cooperating with Tsinghua University, U.S.EPA and Univ. of North Carolina is responsible for the development of ABaCAS tools (BenMAP-CE, SMAT-CE, RSM-VAT, ICET, Model-VAT,Data-Fusion and ABaCAS-OE). SCUT.ESIL is led by Prof. Yun Zhu. All the ABaCAS tools developed by SCUT.ESIL have been (partly) finished with high quality and efficiency.